KVALITET - VERDIER - NÆRHET

Søknadskjema for Kristen Videregående skole Nordland

Fyll inn ditt fornavn
Fyll inn ditt etternavn
Ugyldige data
Oppgi et gyldig postnummer
Oppgi poststedet for adressen du har oppgitt
Oppgi ditt mobilnummer
Oppgi en gyldig e-postadresse.
Oppgi ditt 11-sifrede fødselsnummer. Du finner dette blant annet på VISA-kort, likningsattest, og i pass.
Du kan velge eventuelle tilvalg som e-sport, toppidrett osv etter at du har valgt hvilket kurs du vil gå. Hvilke valg du ser, avhenger av hvilket tilbud for tilvalg vi har på de enkelte kurs.
Velg det kurset du søker på.
Gjør et valg i listen.

20/300

Oppgi kontaktperson og forklar hvordan du ser for deg å gjennomføre trening i idretten din.
Gjør et valg i listen.
Oppgi fagvalg!
Du må godta at KVN kan innhente tilleggsopplysninger for å kvalifisere deg som søker.

0/300

Ugyldig inndata
Merk av for å bekrefte at du ikke er en robot
KVN videregående skole